REPUBLIČKI KRIZNI ŠTAB: SITUACIJA STABILNA, I DALJE POŠTOVATI MERE

Srbi­ja je na dobrom putu u bor­bi pro­tiv virusa korona, rekla je posle dana{njeg sas­tan­ka Kriznog {taba zameni­ca direk­tor­ka Insti­tu­ta Batut dr Dar­i­ja Kisi} Tepav~evi}, prenose medi­ji. Ka‘e da su dosada{nje mere dale rezul­tate. Situaci­ja u Srbi­ji je sta­bil­na, ali to, ka‘e ne zna~i da nema pandemije.Tokom pro{le nedel­je Srbi­ja je bila dr‘ava sa najni‘om stopom u~estalosti obol­e­van­ja u Evropi, rekla je Kisi} Tepav~evi}. Doda­je da se nika­da ne mo‘e isklju~iti mogu}nost ponovnog pove}anja bro­ja novozara‘enih. Zato je apelo­vala na gra|ane da nas­tave da se pona{aju u skladu sa pre­poruka­ma Kirznog {taba. Rad kafi}a i restorana u zatvorenom pros­toru produ‘en je do 23 sata. Zameni­ca direk­to­ra Insti­tu­ta Batut izjav­i­la je i da stru~ni tim {taba nije dozvo­lio odr‘avanje man­i­festaci­ja koje su zbog pan­demi­je neko­liko puta odla­gane.