PUNJENJE INSTALACIJA SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA

Nas­tavl­ja se pun­jen­je insta­laci­ja u sklopu priprema za predstoje}u gre­jnu sezonu. Ekipe stru~njaka Gradske toplane ovaj posao obavlja}e od sutra u naselji­ma ^e{alj, ATP, Buji­ca i Sud. Koris­nike iz ovog dela gra­da, mole da u tom peri­o­du obrate pa‘nju na svo­je insta­lacije. Uko­liko primete prob­leme pozi­va­ju ih da to pri­jave \or|u Petrovi}u na broj tele­fona 064/ 89 79 325. Koris­ni­ci iz nasel­ja ATP, Buji­ca i Sud prob­leme mogu pri­jav­i­ti Nenadu Ne{i}u na broj tele­fona 064/ 89 79 339, a koris­ni­ci iz nasel­ja ^e{alj Dra­ganu Krsti}u na broj tele­fona 064/ 52 96 681.