NAGRADE ZA PIROTSKE PRERAĐIVAČE MESA NA NOVOSADSKOM SAJMU

Op{te udru‘enje pre­duzetni­ka Pirot u~estvovalo je i ove godine na oceni kvalite­ta proizvo­da od mesa Novosad­skog saj­ma. Osvo­jeno je 5 nagra­da za pirot­sku peglanu koba­sicu. Degusta­cioni cen­tar Boem­s­ka potkovi­ca, osvo­jio je jed­nu veliku zlat­nu medalju i priz­nan­je {ampi­ona kvalite­ta u grupi proizvo­da od mesa. Zlatne medal­je, osvo­jili su Agroba{ta DOO Pirot, kafana Mrn­jak 2 i preduzetni~ka rad­n­ja Jelenkovi} DGM iz Temske. Sve~ana dodela nagra­da je 2. okto­bra, saop{tavaju iz Op{teg udru‘enja pre­duzetni­ka Pirot.