KOŠARKAŠI PIROTA DEBITOVALI POBEDOM U KLS

U pre­mi­jer­nom sus­re­tu u KLS ko{arka{i Piro­ta savladali su u hali Kej ekipu OKK Beogra­da sa 83 : 74. Gosti su bol­je otvo­rili sus­ret dobili prvu ~etvrt­inu sa 21 : 18, ali su izabrani­ci Mar­ka Spasi}a zahvaljuju}i sja­jnoj tim­skoj igri, velikoj bor­benos­ti i sja­jnom skoku u napadu u dru­goj ~etvr­ti­ni preuzeli vod­jst­vo, kon­trolu utak­mice i sig­urnom igrom do kra­ja zaslu‘eno ost­var­ili prvu pobedu u KLS. U na{em timu naje­fikas­ni­ji sa 16 poe­na bio je Matovi}, Ra{i} je posti­gao 15, \onli} 14, Vrane{ 12 poena.