DIREKTNI PRENOSI NA TELEVIZIJI PIROT

Tele­viz­i­ja Pirot, min­u­log viken­da, radi­la je dva direk­t­na prenosa. Re~ je o fud­bal­skoj utak­mi­ci izme|u Radni~kog i OFK @arkova i o ko{arka{koj utak­mi­ci izme|u KK Pirot i OKK Beograd. Postigli smo veliku gledanost, a na saj­tu Tele­viz­ije Pirot preko live stream‑a, utak­mice su pratili gledao­ci iz drugih zemalja.