CSR U PROJEKTU “PRAVO POSEBNO OSETLJIVIH GRUPA DECE U PRAVOSUDNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE”

Cen­tar za soci­jal­ni rad iz Piro­ta, uklju~en je u real­izaci­ju pro­jek­ta “Pra­vo poseb­no osetljivih gru­pa dece u pravo­sud­nom sis­te­mu Repub­like Srbi­je”. Pro­jekat finan­sira Evrop­s­ka Uni­ja, a podr{ka u relaizaci­ji je Min­istarst­vo za rad, bora~ka i soci­jlana pitan­ja, IRC, Astra, Cen­tar za pra­va dete­ta kao i ustanove koje se bave soci­jal­nom za{titom stanovni{tva.