SNIMLJEN SPOT ZA PESMU ”PREMUDRI BOŽE”

Na ini­ci­ja­tivu svešteni­ka @arka Dimi}a, real­i­zo­van je pro­jekat sni­man­ja pesme i video spota “Pre­mu­dri Bo‘e”. Autor ove pesme je Alek­san­dar Sarač~evi}, a izvršni pro­du­cent ovog pro­jek­ta sve{tenik @arko Dimi}.