NIKOLA PUAČA NOVI TRENER RADNIČKOG

Niko­la Pua~a novi je tren­er FK Radni~ki. Pre­ma re~ima predsed­ni­ka Bratisla­va ]iri}a upra­va klu­ba ”vagala” je izme|u neko­liko stru~njaka i proce­ni­la da je Pua~a pra­vo re{enje za pirotske Bele. Pua~a je istakao da je ovo za nje­ga veli­ka ~ast, a ujed­no i veli­ki izazov.