GRADSKA TOPLANA PIROT SPREMNA ZA NOVU GREJNU SEZONU

Gre­j­na sezona po~inje 15. okto­bra. Grad­s­ka toplana Pirot obav­i­la je sve pripreme i za rani­je pokre­tan­je postro­jen­ja uko­liko vre­menske pri­like to budu zahte­vale. Pre roka zavr{ena je izgrad­n­ja novog toplovo­da u naselju Senjak.