DOM UČENIKA MLEKARSKE ŠKOLE FUNKCIONIŠE U SKLADU SA EPIDEMIOLOŠKOM SITUACIJOM

Dom u~enika Mlekarske {kole u Piro­tu funkcioni{e u skladu sa epidemiolo{kom situaci­jom i pre­poruka­ma Min­istarst­va prosvete o orga­ni­zo­van­ju ‘ivota i sme{taja u domovima.