VIDOJKO PANAJOTOVIĆ: PIROT SA VLADOM SRBIJE ULAŽE U PUTNU INFRASTUKTURU

Grad Pirot u sarad­nji sa Vladom Srbi­je, god­i­na­ma unazad ula‘e u izgrad­nju putne infra­struk­ture. Iz grad­skog bud‘eta za redovno odr‘avanje pute­va u gradu i ka seli­ma, izd­vo­jeno je oko 2 mil­iona evra. Na ter­i­tori­ji Piro­ta je 360 kilo­metara pute­va, a bez asfal­ta je samo 25 kilo­metara, ka‘e za Tv Pirot pomo}nik gradona~elnika Vido­jko Panajotovi}.