UČEŠĆE GRAĐANA U KREIRANJU JAVNE POLITIKE

Da li znate da izbori nisu jedi­ni na~čin da se građ|ani za ne{što „pita­ju“? Pos­to­je zakonom propisani na~čini u~še{}šća građ|ana u formi­ran­ju lokalnih poli­ti­ka i dono{šenja odlu­ka i to putem ref­er­en­du­ma, nar­o­dne ini­ci­ja­tive, zbo­ra, javne rasprave, a odne­davno i kroz pro­ces kon­sultaci­ja. Ovo pra­vo pred­stavl­ja jedan od su{štinskih vido­va demokrati­je, – daje mogu}ćnost da građ|ani u~čestvuju u for­mulisan­ju i dono{šenju odlu­ka u zemlji u kojoj žive, ali i da sami ini­ci­ra­ju promenu. Evrop­s­ka uni­ja naroč~ito insi­s­ti­ra na unapređ|enju kreiran­ja i sprovođ|enja javnih poli­ti­ka u okviru reforme javne uprave.