NESMETAN PROCES NASTAVE U ŠKOLI MLADOST

[kola za osnovno i sred­nje obra­zo­van­je dece sa razvo­jn­im smet­n­ja­ma Mla­dost real­izu­je nas­tavni pro­ces nesmetano,ali uz stro­go po{tovanje pre­ven­tivnih mera u cilju spre~avanja {iren­ja virusa korona.