UNAPREĐENJE REGIONALNE PUTNE MREŽE

Gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} i predsed­ni­ca Op{tine Babu{nica Ivana Stoji~i} danas su obi{li radove na rekon­truk­ci­ji deon­ice region­alnog putnog prav­ca od Sadikovog bunara do Blata.