REALIZACIJA PROJEKTA ”DIŠIMO PUNIM PLUĆIMA”

Udru‘enje ‘ena Lav iz Piro­ta, real­izu­je pro­jekat ”Di{imo punim plu}ima”. Ovaj pro­jekat finan­sira Min­istarst­vo za{tite ‘ivotne sredine.