BERBA KUKURUZA

Pirot­skim poljoprivred­nici­ma nared­nih dana pred­sto­ji ber­ba kukruza koji je u pirot­skom polju. Ove godine vre­menske pri­like pogodovale su kuku­ruzu. O~ekuju se reko­rd­ni pri­nosi u odno­su na vi{egodi{nji prosek.