NEMA NOVOOBOLELIH U PIROTSKOM OKRUGU OD KORONAVIRUSA

Nema novoobolelih od virusa korona u Pirot­skom okrugu, saop{teno je iz ZZJZ. Rezul­tati uzo­ra­ka poslatih ju~e na anal­izu su neg­a­tivni. Danas je uzorko­vano i posla­to na anal­izu 10 bri­se­va u Insti­tut za javno zdravl­je Ni{. U ku}noj izlo­laciji je 8 oso­ba. Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je nesig­ur­na, ali sta­bil­na, ocen­ju­ju u ZZJZ Pirot. I dal­je se reg­istru­ju pojedina~ni slu~ajevi. Na grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot le~e se dve osobe od virus­nih pneu­moni­ja sum­n­jivih na COVID-19, navo­di se u saop{tenju. Gra|ani koji dolaze iz dr‘ava sa nepo­voljnom epidemiolo{kom situaci­jom, iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Herce­govine tre­ba da se pri­jave na e‑portal Min­istarst­va zdravl­ja. Epidemiolo{ka situaci­ja u Pirot­skom okrugu je povoljna,stabilna, ka‘e za TV Pirot epi­demi­olog Zavo­da za javno zdravl­je Pirot dr Rad­mi­la Zec. Doda­je da je neo­hod­no pridr‘avati se mera pre­ven­ci­je kako bi se odr‘alo ovako povoljno stanje. 

Nema pre­minulih u Srbi­ji, reg­istrovan još 61 slučaj zaraze koronavirusom 

Pre­ma posled­njim infor­ma­ci­ja­ma, koron­avirus je u Srbi­ji potvr|en kod jo{ 61 osobe. Nema pre­minulih od posled­i­ca zaraze. Testi­ra­no je 6.814 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma su 23 paci­jen­ta, navo­di se na saj­tu covid19.rs. Na bolni~kom le~enju su ukup­no 323 pacijenta

Usko­ro počinje vakci­naci­ja pro­tiv sezon­skog gripa

Domovi zdravl­ja usko­ro }e dobiti vakcine pro­tiv sezon­skog gri­pa. Pre­ma re~ima dr Zec, domovi zdravl­ja u Pirot­skom okrugu dobi}e 4.500 doza vakcine pro­tiv sezon­skog gri­pa.

_____________________