EKIPA REGIONALNE TV PIROT U PEĆINI VLADIKINE PLOČE

Ekipa Region­alne TV Pirot ovih dana je goto­vo svakod­nevno na Staroj plani­ni. Vred­nos­ti i retkosti ove pla­nine predstavi}emo kroz istoimeni ser­i­jal ~iju je real­izaci­ju podr‘alo Min­istarst­vo kul­ture i informisan­ja Srbi­je. Neza­o­bi­laz­na lokaci­ja na{e ekipe bila je i pe}ina Vladikine plo~e.