DVADESET JEDNA GODINA POSTOJANJA TV PIROT

Region­al­na TV Pirot danas obele‚‘ava 21. god­inu pos­to­jan­ja i rada. Emi­to­van­je pro­gra­ma po~elo je 22. sep­tem­bra 1999. godine. Uspeh u dal­jem radu, na{oj medi­jskoj ku}i po‘eleli su, gradona~elnik Piro­ta, na~elnica Pirot­skog upravnog okru­ga, direk­tor Tigra, direk­tori javnih preduze}a, biv{i rad­ni­ci, kolege, gledao­ci i pri­jatelji Tele­viz­ije.