UČENICI SE NAVIKAVAJU NA NOVI REŽIM RADA I UČENJA

Posle {est mese­ci |aci su pono­vo u {kol­skim klu­pa­ma, prilago|avaju se poste­peno novim uslovi­ma rada i u~enja. Roditelji ima­ju zadatak i obavezu da sara|uju sa prosvet­nim rad­nici­ma, kako bi pomogli deci u savla­da­van­ju gradiva.