SREBRO ZA SIMONU TANĆIĆ NA PRVENSTVU DRŽAVE

Piro}anka Simona Tan~i} osvo­ji­la je sre­br­nu medalju na prven­stvu dr‘ave u Pow­er­liftin­gu koje je u sub­o­tu odr‘ano u Knja‘evcu. Ona je u kat­e­gori­ji do 72 kilo­gra­ma podigla ukup­no 320 kilo­gra­ma. U dis­ci­pli­ni ~u~anj 110 kg, u ben~ pre­su 60 i u dis­ci­pli­ni mrt­vo dizan­je 150 kilo­gra­ma. Imaju}i u vidu da je ovo za Simonu Tan~i} bilo prvo zvani~no takmi~enje ovaj rezul­tat pred­stavl­ja ogro­man uspeh.