PRI KRAJU IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU ZGRADE HITNE POMOĆI I DOMA ZA STARIJE U PIROTU

Pirot }e usko­ro dobiti novu zgradu Hitne med­i­cinske pomo}i i Dom za star­i­je osobe. Izra­da pro­jek­tne doku­mentaci­je za ove kap­i­talne inves­ti­ci­je privo­di se kra­ju, izjavio je za TV Pirot Milo{ Coli}, zamenik gradona~elnika. Coli} ka‘e da Grad nas­to­ji da prona|e mod­el za rad teniskog klu­ba I da se nada da }e do po~etka idu}e godine teniskim tereni pono­vo biti u funkci­ji.