NOVE EPIZODE SERIJALA ”NI NA TAM, NI NA OVAM”

U toku je sni­man­je novih epi­zo­da ser­i­jala ”Ni na tam, ni na ovam”. Ovo je dru­ga sezona ser­i­jala na pirot­skom dijalek­tu u kome uloge Slav­ice i Slav­ka tuma~e Dan­i­ca Miti} i Nenad Milo{evi}.