NASTAVAK PROJEKTA DOMA ZDRAVLJA ”ZAJEDNO DO ZDRAVLJA”

Dom zdravl­ja Pirot, nastal­ja real­izaci­ju pro­jek­ta ”Zajed­no do zdravl­ja”. Ovim pro­jek­tom bi}e obuhva}eno oko 2.300 rad­no aktivnih gra|ana.