ŠTA SU TO JAVNE POLITIKE?

Da li znate {šta su to javne poli­tike? Koliko puta ste rek­li da ž‘elite efikas­ni­ju javnu upravu sa man­je papirologi­je i jed­nos­tavni­jim pro­ce­du­ra­ma, bol­je zdravstvene usluge i kvalitet­ni­je obra­zo­van­je, rec­i­mo? Svo­jim u~če{}šćem mo‘žete na neke od stvari da uti~čete.– Javne poli­tike daju odgov­ore na pitan­ja koja se ti~ču svih gra|ana i koja su u javnom interesu.