NEZVANIČNO DVE OSOBE POVREĐENE U POŽARU U JEVREJSKOJ ULICI

U stanu u Jevre­jskoj uli­ci broj 13 oko pod­ne­va izbio je pozar. Pre­ma nezvani~nim infor­ma­ci­ja­ma dve osobe su povr|ene. Po‘ar je lokali­zo­van, a pot­puno je izgoreo stan broj 12. Pre­ma re~ima vlas­nice stana, Dra­gane Pan~i}, u nje­mu ‘ive dve pod­sta­narke i one su zbrinute u Op{toj bol­ni­ci Pirot. Sko­ro 2 sata pož‘ar je gasi­lo i stanare evakuisa­lo viš{e od 20 vatro­gasaca sa 7 vatro­gas­nih vozi­la. Vatro­gasci­ma, spa­sioci­ma iz Piro­ta u pomo}ć su pritek­le i kolege iz okol­nih opš{tina, kao i pri­pad­ni­ci poli­ci­je. Inter­venisale su dve ekipe Hitne pomo}i kako bi pru‘ile pomo} oni­ma koji­ma je bila potrebna. 

Milo{ Coli}, zamenik gradona~elnika i jedan od sta­nara zgrade ka‘e da su vatro­gas­ci blagov­re­meno do{li na teren po pri­javi sta­nara. On isti~e da je pos­to­jao rizik da se po‘ar pro{iri na druge stanove, a da je ve}i prob­lem nas­tao kada je vetar usmer­avao veliku kolicinu dima ka strani zgrade gde su bili evakuisani sta­nari sa gorn­jih spra­to­va, koji nisu mogli odmah da iza|u.

Uzrok po‘ara jo{ uvek nije pozat.