SIMONA TANČIĆ NA PRVENSTVU SRBIJE U DIZANJU TEGOVA

Najbol­ja pirot­s­ka rukometa{ica Simona Tan~i} pored rukometa ve} 4 godine bavi se i jed­nim neobi~nim sportom za dame-pow­er liftin­gom, odnos­no dizan­jem tego­va. Sutra }e u Knja‘evcu prvi put u~estvovati i na jed­nom zvani~nom takmi~enju.