KOMEMORACIJA NA SRPSKOM I GRČKOM VOJNIČKOM GROBLJU

I ovog 18.septembra na gr~kom i srp­skom vojni~kom groblju na Metil­javi­ci odr‘an je komem­o­ra­tivni skup u znak se}anja na gr~ke i srpske rat­nike koji su pogin­uli u Prvom svet­skom ratu.