JEDINSTVENO UPRAVNO MESTO I U PIROTU

Novim Zakonom o op{tem upravnom pos­tup­ku predvi|eno je uvo|enje novog insti­tu­ta -– jedin­stvenog upravnog mes­ta. To je jed­na od nov­ina u sklopu reforme javne uprave u Srbi­ji, a otvaran­je ovih mes­ta podr‘ava Min­istarst­vo dr‘avne uprave i lokalne samouprave. Do kra­ja godine Jedin­stveno upravno mesto bi}e otvoreno u jo{ osam lokalnih samoupra­va u Srbi­ji, me|u koji­ma je i Pirot.