IZLOŽBA JASNE GULAN RUŽIĆ U PIROTSKOJ GALERIJI

Izlo‘ba grafi­ka i crte‘a “Pomer­an­je cen­tra i paradoks kre­tan­ja”, autorke Jasne Gulan Ru‘i} bi}e otvore­na ve~eras u Galer­i­ji “^edomir Krsti}”.