BELI DOČEKUJU LIDERA PRVENSTVA

U {estom kolu Prve lige Srbi­je Radni~ki sutra do~ekuje u Piro­tu lid­era prven­st­va ekipu Kabela iz Novog Sada. Upravni odbor klu­ba jo{ nije imen­o­vao novog tren­era posle ostavke Dejana ^elara, pa }e ekipu sa klupe vodi­ti nje­gov pomo}nik Milan ]iri}.