ZAVRŠNI RADOVI NA PUTU POGANOVO — SUKOVO

U toku su zavr{ni radovi na rekon­struk­ci­ji region­alnog putnog prav­ca od sela Suko­vo do Trn­skih Odor­ova­ca. Re~ je o postavl­jan­ju zavr{nog slo­ja asfal­ta na deoni­ci dugoj 10 kilo­metara. Ovo je jedan od {est region­al­nih put­nih prava­ca finan­sira Evrop­s­ka ban­ka za obnovui i razvoj preko Kori­do­ra Srbi­je. Radove je danas obi{ao gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} sa saradnicima.