UREĐENJE ZGRADA U PROGRAMU ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Grad­s­ka upra­va je za pobolj{anje ener­getske efikas­nos­ti zgra­da iz bud‘eta izd­vo­ji­la 15 mil­iona dinara. Grad finan­sira do 80 pos­to, dok je u~e{}e sta­nara ne man­je od 20 pos­to od ukup­ne vred­nos­ti radova.