OPŠTOJ BOLNICI PIROT PONOVO SE ZAKAZUJU TERMINI ZA OPERACIJE I PREGLEDE NA SKENERU

U Min­istarstvu zdravl­ja, odr‘an je sas­tanak sa direk­tori­ma Ne Kovid bol­ni­ca. Sas­tanku je pris­ustvo­vao i direk­tor Op{te bol­nice Pirot dr Goran Petrovi}.