DANI POLJA KUKURUZA

Na ogled­nom polju Poljoprivredne save­to­davne stru~ne slu‘be danas je odr‘ana tradi­cional­na man­i­festaci­ja Dani pol­ja kukuruza.