ŽKK GIMNAZIJALAC TIGAR U DRUGOJ LIGI

Pro{log pet­ka Upravni odbor KSS doneo je odluku da ko{arka{ice Gim­naz­i­jal­ca u nared­noj sezoni igra­ju u Dru­goj ‘enskoj ligi Srbi­je. Na{ klub uve­liko se priprema za novo prven­st­vo, dove­de­no je I neko­liko poja~anja.