U TOKU SANACIJA ŠEST REGIONALNIH PUTNIH PRAVACA NA TERITORIJI PIROTA

Na ter­i­tori­ji Piro­ta trenut­no se radi na reha­bil­itaci­ji 6 deon­i­ca region­al­nih pute­va. U lokalnoj samoupravi o~ekuju zavrse­tak rado­va u ugov­orenom roku.