SEMINAR O JAČANJU KAPACITETA MEDIJA NA JUGU I JUGOISTOKU SRBIJE

U Piro­tu je danas odr‘an sem­i­nar o ja~anju kapacite­ta medi­ja na jugu i jugo­is­toku Srbi­je. Predava~i su bili predsed­ni­ca Dru{tva nov­inara Ni{a Dani­jela Ivankovi}, ~lan UO ovog dru{tva Mio­drag Miljkovi} i dugogodi{na nov­inar­ka i dopis­ni­ca Agen­ci­je Beta iz Ni{a Bil­jana Ljubisavljevi}.