UGOVORNA OKRUŽNA PRIVREDNA KOMORA PIROT ANALIZIRA STANJE U PRVIREDI

Ugov­or­na okru‘na privred­na komo­ra Pirot anal­izira stan­je u prvire­di tokom tra­jan­ja virusa korona. Pre­ma re~ima predsed­ni­ka komore, Dra­gana Kosti}a, u pirot­skom okrugu nije bilo ve}ih prob­le­ma i privre­da u okrugu nije pretr­pela ve}e {tete.