SVEČANOST NA SRPSKOM VOJNIČKOM GROBLJU

Prigod­nom sve~ano{}u i pola­gan­jem venaca i cve}a na Srp­skom vojni~kom groblju, Orga­ni­zaci­ja rez­ervnih vojnih stare{ina obvele‘ila je 15.septembar, dan probo­ja Sol­un­skog fronta i 101.godi{njicu pos­to­jan­ja i rada orga­ni­zaci­je.