IZLOŽBA O KULTURNOM NASLEĐU U MUZEJU PONIŠAVLJA

Muzej Poni{avlja prire­dio je izlo‘bu fotografi­ja pristiglih na konkurs “(Ne) briga o kul­turnom nasle|u 2020”. Postavku ~ine 33 fotografi­je. Izlo‘ba je orga­ni­zo­vana u sus­ret obele‘avanju Dana evropske kul­turne ba{ine, a otvore­na je. do 18. sep­tem­bra, od 8 do 15:30 sati.