SLUŽBA KUĆNE NEGE I LEČENJA IMA POVEĆAN OBIM POSLA

Slu‘ba ku}ne nege i le~enja pri­lagodi­la je rad uslovi­ma koje je namet­nu­la epi­demi­ja COVID 19. Propisanu ter­api­ju u ku}nim uslovi­ma dobi­ja­ju svi te{ki bolesni­ci, dok je reduko­van rad sa oni­ma koji­ma je potreb­na redov­na kon­tro­la. Na~elnica Slu‘be, dr Jas­mi­na Simovi}, ka‘e da je obezbe|ena sva neophod­na opre­ma za rad.