JOB INFO CENTAR ORGANIZUJE OBUKE NA RADNOM MESTU

Job info cen­tar u sarad­nji sa UG Osve‘enje i Zip cen­trom nas­tavl­ja real­izaci­ju pro­jek­ta “Znan­jem do posla” koji se bavi obuka­ma na rad­nom mes­tu. U toku je javni poziv za poslo­davce i neza­pos­lene, a najve}a potra‘nja je za {iva~ima i asfal­ter­i­ma.