FILM ”POVRATAK” TELEVIZIJE PIROT U ZVANIČNOJ KONKURENCIJI ZA NAGRADU NA JAHORINA FILM FESTIVALU

Film “Povratak” u pro­duk­ci­ji Tele­viz­ije Pirot, u{ao je u zvani~nu konkuren­ci­ju za nagradu na Jaho­ri­na film fes­ti­valu. Ove godine selek­cioni tim Jaho­ri­na film fes­ti­vala, pogledao je 872 fil­ma. U glavni pro­gram, u konkuren­ci­ji za nagrade izabra­no je 69 fil­mo­va, od toga 47 doku­men­tarnih, me|u koji­ma je i film Povratak, 10 kratk­ih, 8 stu­dentskih i 4 eksper­i­men­tal­na fil­ma. Pro­gram obuh­va­ta fil­move i autore iz 22 zeml­je: Aus­tri­je, Bel­gi­je, Bosne i Herce­govine, Gr~ke, Irana, Ital­i­je, Izraela, Kanade, Kine, Ma|arske, Sev­erne Make­donije, Mol­davi­je, Namibi­je, Nema~ke, Rusi­je, Sene­gala, Sloveni­je, Srbi­je, Fran­cuske, Hrvatske, Crne Gore i [pani­je.