EPIDEMIOLOŠKA SITUACIUJA NESIGURNA, ALI STABILNA

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je nesigurna,ali sta­bil­na. Nema novopotvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja od virusa korona, saop{tavaju iz ZZJZ. Danas je uzorko­vano i posla­to na anal­izu u Insti­tut za javno zdravl­je Ni{ 14 bri­se­va. Od po~etka epi­demi­je sa podru~ja Pirot­skog okru­ga uzorko­vano je 3.639 bri­se­va. Iz Zavo­da podse}aju da je u ovom trenutku 5 oso­ba u izo­laciji. Uzimaju}i u obzir epidemiolo{ku situaci­ju u Repub­li­ci Srbi­ji i sused­nim zeml­ja­ma i daje pos­to­ji rizik za pojavu obolelih iz drugih mes­ta i povratkom na{ih gra|ana iz inos­transt­va. U nared­nom peri­o­du najva‘nije je po{tovanje i sprovo|enje svih pre­ven­tivnih mera za rad {kola i pred{kolskih ustano­va kako bi se epidemilo{ka situaci­ja dr‘ala pod kon­trolom.

U Srbi­ji 29 novih slučaje­va zaraze koron­aviru­som od 5.930 testi­ranih

U posled­n­ja 24 sata od testi­ranih 5.930 gra|ana kod 29 oso­ba potvr|eno je pris­ust­vo virusa korona. Od posled­njeg izve{taja nema pre­minulih. Od po~etka epi­demi­je od posled­i­ca kovid infek­ci­je pre­minule su 733 osobe. U ovom trenutku hos­pi­tal­i­zo­vana je 391 oso­ba. Na res­pi­ra­toru je 28 paci­je­na­ta. U Srbi­ji je od po~etka epi­demi­je testi­ra­no 1.033.988 gra|ana.

Od pet­ka nad­zor nad građan­i­ma koji se vraćaju iz inos­transt­va

Od pet­ka u 18 sati bi}e sprovo|en nad­zor nad svim gra|anima koji se vra}aju u Srbi­ju, odlu~eno je na sed­ni­ci Republi~kog kriznog {taba. Dok­tor­ka Dar­i­ja Kisi} Tepav~evi} objas­ni­la je da ova mera ne zna~i karan­tin ili samoizo­laciju, ve} }e, navo­di, podrazumevati odre|enu dinamiku javl­jan­ja zdravstven­im slu‘bama. Mera se odnosi na gra|ane svih uzras­ta. Pre­poru­ka svet­skih orga­ni­zaci­ja je da taj nad­zor tra­je 10 dana. Mera se odnosi prven­stveno na gra|ane Srbi­je koji se vra}aju iz Crne Gore, BiH i Hrvatske, ali i na one koji dolaze iz ostal­ih evrop­skih zemal­ja koje ima­ju ve}u u~estalost obol­e­van­ja od Srbi­je, rekla je Kisi} Tepav~evi}. Doda­je da sve zeml­je u okru‘enju ima­ju inten­ziv­na ‘ari{ta virusa Covid-19 . Poz­vala je sve gra|ane da se do pet­ka vrate u zemlju. Mera nad­zo­ra je obavez­na i realuizu­je se s cil­jem kon­t­role poten­ci­jalnog unosa virusa u Srbi­ju i spre~avanja rizika {iren­ja virusa.