CRVENI KRST PIROT REALIZUJE REDOVNE AKTIVNOSTI

Epi­demi­ja koron­avirusa nije imala uti­caj na rad Crvenog krs­ta Pirot sa koris­nici­ma. Na evi­den­ci­ji Nar­o­dne kuhin­je je oko 600 soci­jal­no ugro‘enih, dok 10 gerontodoma}ica brine o 60 korisnika.