ČELAR NAPUSTIO RADNIČKI

Dejan ^elar vi{e nije tren­er Radni~kog. I pored pobe­de pro­tiv Dina­ma iz Vran­ja, posle utak­mice pod­neo je ostavku. O razloz­i­ma za prekid sarad­nje gov­o­rio je u jed­nom dahu. Od klu­ba koji mu osta­je u srcu opros­tio se pobedom ba{ kao {to je i zapo~eo svoj man­dat na klupi Radni~kog, tri­jum­fom ‚tada, pro­tiv Ba~ke.