UDRUŽENJE ŽENA LAV REALIZUJE TRI PROJEKTA

Udru‘enje ‘ena Lav relizu­je tri pro­jek­ta. Re~ je o pro­jek­ti­ma koje finan­sir­a­ju Grad­s­ka upra­va kroz Lokalni plan akci­je za decu, Min­istarst­vo za{tite ‘ivotne sre­dine i Beograd­s­ki otvoreni fond.