RADNIČKI POBEDIO DINAMO, ČELAR PODNEO OSTAVKU

Radni~ki iz Piro­ta pobe­dio je Dinamo iz Vran­ja rezul­tatom 1:0. Gol je posti­gao Milenkovi} u 83. min­u­tu. Bila je to izuzetno neizves­na utak­mi­ca u kojoj su i Vran­jan­ci imali svo­je {anse, ali je Radni~ki do gola sti­gao posle preki­da i uspeo da sa~uva pred­nost i osvo­ji izuzetno va‘na tri boda pred novu utak­micu na doma}em terenu pro­tiv Kabela iz Novog Sada. I pored pobe­de tren­er Belih Dejan ^elar pod­neo je ostavku i od ve~eras vi{e nije tren­er Radni~kog. Kako je istakao u izjavi za medi­je odluku je doneo sam, ali je ‘eleo da se na najbolji mogu}i na~in oprosti od klu­ba pobedom. Pirot i Rad­nic­ki do‘ivljava kao svoj dru­gi dom i nada se da ovo nije zbo­gom nego dovi|enja, da ce u budu}nosti pono­vo sara|ivati sa nasim klubom.