PREGOVORI O POVEĆANJU MINIMALNE CENE RADA

Po visi­ni proseč~ne junske zarade, pre­ma podaci­ma Republič~kog zavo­da za sta­tis­tiku, međ|u gradovi­ma na jugu Srbi­je prednja~či Pirot sa prose~čnim pri­man­jem od 59.931 dinar, dok su naj­man­ja pri­man­ja bila u Bojniku — 41.108 dinara. U ponedel­jak }e biti odr‘an sas­tanak Uni­je poslo­dava­ca Srbi­je i dva sindika­ta. Tada }e se znati i da li }e min­i­mal­na cena rada za nared­nu god­inu biti pove}ana.